พล.ร.ต.วินัย มณีพฤกษ์ รอง จก.อศ. (๒)/ประธาน กบขส. เป็นประธานในการพิจารณาการให้ข้อมูลข่าวสารของ อศ.

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ศิริชัย เนยทอง ประธานกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี/ผอ.ศสด.อศ. เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการจัดงานฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ฯ

<ดูรายละเอียด>

น.อ.ปรีชา สมสุขเจริญ รอง ผอ.ศสด.อศ. เป็นประธานการฟังการบรรยายและสาธิตขั้นตอนการใช้ระบบ e - SUPPLY

<ดูรายละเอียด>

น.อ.กตัญญู ศรีตังนันท์ หน.นฝอ.อศ./หน.คณะทำงานนำองค์กรฯ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ อศ. (PMQA)

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ. (๑) เป็นประธานในการประชุมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปี งป.๖๐

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในการประชุม นขต.อศ. ครั้งที่ ๔/๕๙

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.วินัย มณีพฤกษ์ รอง จก.อศ.(๒) เดินทางไปมอบของขวัญให้กับกำลังพล ร.ล.ศุกร์ ในโอกาสที่จะออกปฏิบัติราชการสำรวจสมุทรศาสตร์

<ดูรายละเอียด>

น.อ.กตัญญู ศรีตังนันท์ หน.นฝอ.อศ. เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดรหัสความรู้ อศ.

<ดูรายละเอียด>

น.อ.ยอดรัก ศิลปดุริยางค์ ผอ.กวก.อศ. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร PMQA

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.(๑) เป็นประธานในการบรรยายชี้แจงหลักสูตรของ รร.นร. แก่ อาจารย์สอน และ อาจารย์ช่วยสอน ในส่วน ของ อศ.

<ดูรายละเอียด>

กรมอุทกศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางนา ในโอกาสนำคณะนักเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่บางนา เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ อศ. ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเขตบางนา

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. ให้การต้อนรับ นายเชิดชู รักตะบุตร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฏหมาย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ จก.อศ.

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.(๑) เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเปตอง ค่ายเยาวชน บุตร - ธิดานาวี

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.(๑) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเปตอง ค่ายเยาวชน บุตร - ธิดานาวี

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.วินัย มณีพฤกษ์ รอง จก.อศ. (๒) เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปประชุมคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ ครั้งที่ ๑๖ ณ เมืองจิตตะกอง สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.(๑) เป็นประธานในการฟังบรรยายเรื่อง แนวทางในการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและสมุทรศาสตร์

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.(๑) เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.(๑) เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พันจ่าเอก ประจำปี งป. ๕๙

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.ศักดิ์สิทธิ์ ยังวิจิตร จก.พธ.ทร. พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ จก.อศ.

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในการประชุม นขต.อศ. ครั้งที่ ๓/๕๙

<ดูรายละเอียด>

internet statistics

ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่