กรมอุทกศาสตร์ โดย น.อ.อดิเรก มหันตกาศรี ประธานอนุกรรมการ
กีฬาฯ และ ผอ.กรผ.อศ.จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายให้กับ กำลังพล อศ.

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติการทางเรือ

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในการประชุม นขต.อศ.

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ

<ดูรายละอียด>

น.อ.ปรีชา สมสุขเจริญ รอง ผอ.ศสด.อศ. ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภับทางทะเล กรมเจ้าท่า

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในการฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพเรือ

<ดูรายละอียด>

กรผ.อศ. บรรยายความรู้ให้กับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุให้เป็นข้าราชการ สังกัด อศ.

<ดูรายละอียด>

น.อ.ชัยยศ คงขวัญ รอง ผอ.กมศ.อศ. พร้อมข้าราชการสังกัด อศ. ร่วมพิธีสดุดีเนื่องในวันวีรชนกองทัพเรือ

<ดูรายละอียด>

จ.อ.อับดุลเลาะ กิจจาพิฑูรย์ จนท.ประจำประภาคารเกาะนก กคม.ศสด.อศ.ให้การช่วยเหลือ นายพิสนธิ์ ไกรสิงห์ อายุ ๔๓ ปี

<ดูรายละอียด>

กรมอุทกศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายใน อศ.

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา อศ. ครบรอบ ๙๕ ปี

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.วินัย มณีพฤกษ์ รอง จก.อศ. เป็นประธานในการประชุมการจัดทำหนังสือพจนานุกรมศัพท์อุทกศาสตร์

<ดูรายละอียด>

กรมอุทกศาสตร์ จัดให้กำลังพลของ อศ. ออกกำลังกายเพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพแข็งแรง ตามนโยบาย ทร.

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในการประชุม สก.อศ. ครั้งที่ ๑/๕๙

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานการประชุม นขต.อศ. ครั้งที่ ๑/๕๙

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับ พ.จ.อ.รุ่งยศ กลึงพุดซา นายทหารประทวน ที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น นายทหารชั้นสัญญาบัตร

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการภาครัฐ อศ.

<ดูรายละอียด>

น.อ.อดิเรก มหันตะกาศรี ผอ.กรผ.อศ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ นายชินวัตร สุวรรณโน บุคคลพลเรือนที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น จ่าตรี

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. ประจำปี งป.๕๙

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.วินัย มณีพฤกษ์ รอง จก.อศ. เป็นประธานจัดกิจกรรมทำความสะอาดวัดโยธินประดิษฐ์

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.วินัย มณีพฤกษ์ รอง จก.อศ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารพิพิธัณฑ์ หอประวัติอุทกศาสตร์ไทย ห้องนิทรรศการสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และห้องปฏิบัติธรรม อศ.

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.วินัย มณีพฤกษ์ รอง จก.อศ. เป็นประธานการบรรยายการจัดการความรู้ เรื่องการนำแผนการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติและการจัดทำแผน Road Map ของ อศ.

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติการทางเรือ ประจำปี งป.๕๙

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. ให้การต้อนรับ Lt Col Dennis Uyechi, Commander, Distributed Mission Operations, AFTAC และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ จก.อศ.

<ดูรายละอียด>

น.อ.อดิเรก มหันตะกาศรี ผอ.กรผ.อศ. พร้อมข้าราชการ สังกัด อศ. ร่วมงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ และวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.ศิริชัย เนยทอง ผอ.ศสด.อศ.เป็นประธานในพิธ๊เปิดงานลอยกระทง ประจำปี ๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.(๑) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๕๘

<ดูรายละอียด>

internet statistics

ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่