<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.ศิริชัย เนยทอง ผอ.ศสด.อศ.เป็นประธานในพิธ๊เปิดงานลอยกระทง ประจำปี ๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.(๑) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.วินัย มณีพฤกษ์ รอง จก.อศ.(๒) เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารและวินิจฉัยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมอุทกศาสตร์ กบขส.อศ.

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ Mr.Jamie McMichael - Phillips หน.หุ้นส่วนระหว่างประเทศ UKHO สนง.สิงคโปร์

<ดูรายละอียด>

น.อ.หญิง พรรณราย เชื้อพิบูลย์ ผู้แทน จก.อศ. พร้อมด้วยข้าราชการ อศ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันกองทัพเรือ

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.วินัย มณีพฤกษ์ รอง จก.อศ. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ของ อศ. ครั้งที่ ๖/๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ. เป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขันเปตอง ภายในสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.วินัย มณีพฤกษ์ รอง จก.อศ. รับมอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาวทางภาคเหนือ

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.วินัย มณีพฤกษ์ รอง จก.อศ.(๒) เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสามัคคี พระโขนง - บางนา

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในการประชุม นขต.อศ. ครั้งที่ ๑/๕๙

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัด อศ.

<ดูรายละอียด>

กรผ.อศ. ให้การสนับสนุน การถ่ายทำสารคดี รายการ “กบนอกกะลา”ตอน “แผนที่ ”

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. และ พล.ร.ต.วินัย มณีพฤกษ์ รอง จก.อศ. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต. เชษฐา ใจเปี่ยม ผบ.กทบ.กร. ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ จก.อศ.

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. และ พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.เอกราช พรหมสัมภัก ผบ.กยพ.กร. พร้อมคณะ

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

<ดูรายละอียด>

กรมอุทกศาสตร์ จัดพิธีอำลาชีวิตข้าราชการที่ครบเกษียณอายุ และลาออกจากราชการก่อนกำหนดในปี งป.58

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. ส่ง - มอบหน้าที่ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ให้กับ พล.ร.ต.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ.(ท่านใหม่)

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในโครงการนำร่องปลูกต้นลำพูริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาร่วมกับกลุ่มรักษ์คุ้งบางกะเจ้าและกลุ่มบิ๊กทรี

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในพิธีพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการสังกัด อศ.ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรมาตรฐานนักสำรวจอุทกศาสตร์ชั้นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี งป.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. และ หน.นขต.อศ. ร่วมแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ อศ. ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้า ฯ

<ดูรายละอียด>

  • พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์ ในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันอาทิตย์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๐๔
  • “การที่ประเทศของเราได้รักษาอธิปไตย และดำรงฐานะมาด้วยดีตลอดมานั้น ก็ด้วยอาศัยความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่าย ต่างช่วยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ด้วยความสามัคคี และความพร้อมที่จะเสียสละ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมาแล้วแต่หนหลัง ฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความชื่นชมยิ่งนัก ที่ได้ฟังคาปฏิญาณของทหารว่า พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ แม้แต่ชีวิตก็สละได้"
internet statistics

ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่