กรมอุทกศาสตร์เปลี่ยนหมายเลขให้บริการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย จากหมายเลข ๑๘๑ เป็นหมายเลข ๑๘๑๑ ตั้งแต่ ๑ ก.พ.๕๗
พล.ร.ท.วิฑูรย์ ตัณฑิกุล จก.อศ.เป็นมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ พล.ร.ต.สุพจน์ คลังวิจิตร , พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา และ น.อ.ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ ในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้า ฯในตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย ณ ห้องรับรอง (๒) บก.อศ. เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.สุพจน์ คลังวิจิตร รอง จก.อศ.(๒) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี งป.๕๗ ณ ห้องประชุม อศ. (๒) เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.วิฑูรย์ ตัณฑิกุล จก.อศ. เป็นประธานในการประชุม นขต.อศ.ประจำเดือน ส.ค.๕๗ โดยมี หน.นขต.อศ.เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อศ. (๒) บก.อศ. เมื่อวันที่ ๘ ก.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.วิฑูรย์ ตัณฑิกุล จก.อศ. เป็นประธานในการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จก.อศ. เพื่อนำรายได้สนับสนุนกิจการสวัสดิการ ภายใน อศ. และ กิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ ณ DE BOWL CLUB อิมพีเรียลเวิลดิ์ สำโรงชั้น ๕ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๖ ก.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.จรินทร์ บุญเหมาะ รอง จก.อศ.(๑) และ พล.ร.ต.สุพจน์ คลังวิจิตร รอง จก.อศ.(๒) เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “My Digital Globe” ระบบฐานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงแบบ Cloud Service โดย กรผ.อศ. เป็นผู้จัด ณ ห้องเอนกประสงค์ บก.อศ. เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.จรินทร์ บุญเหมาะ รอง จก.อศ.(๑) ให้การต้อนรับ Capt. Jamie Mc Michael - Phillips รอง จก.อศ.สหราชอาณาจักร ฬนโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ จก.อศ. พร้อมทั้งหารือประเด็นที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนบุคลากร การประชุมวิสามัญอุทกศาสตร์ครั้งที่ ๕ ณ ห้องรับรอง อศ. บก.อศ. เมื่อวันที่ ๕ ก.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

น.อ.ปรีชา สมสุขเจริญ ประธานอนุกรรมการกีฬาและนันทนาการ อศ./ผอ.กรผ.อศ.จัดให้มีการออกกำลังกายให้กับกำลังพลของ อศ.เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ เป็นประจำทุกบ่ายวันพุธ ณ บริเวณลานหน้าเสาธง บก.อศ. เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.สุพจน์ คลังวิจิตร รอง จก.อศ.(๒) ร่วมงานนายเรือวิชาการ ๕๗ โดยมี น.อ.คมสัน กลิ่นสุคนธ์ ผอ.กมศ.อศ. และ น.ท.ศิริวัฒน์ ศิริวัฒนกุล หน.สมุทรศาสตร์การทหาร กมศ.อศ. เป็นผู้ให้ความรู้ ณ หอประชุม ภูติอนันต์ รร.นร. จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

ข้าราชการ อศ. จัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษเพื่อเป็นเกียรติกับ น.ต.ถนอม พวงเกตุ และ น.ต.สมมุติ เชยทอง ข้าราชการสังกัด อศ. ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด งป.๕๗ ณ สนามฟุตบอล อศ. เมื่อวันที่ ๖ ส.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.วิฑูรย์ ตัณฑิกุล จก.อศ. และ น.ท.ฤทธิเดช เกตุทอง หน.ควบคุมคุณภาพ กรผ.อศ. รับโล่เกียรติคุณผลงานด้านหลักการดีเด่น "งานระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่เพื่อสนับสนุนการวางแผนทางทหารและการฝึก " (นาวีวิจัย ๒๐๑๔) โดยมี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาสัย ผบ.ทร. เป็นผู้มอบ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๕ ส.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

น.อ.ศิริชัย เนยทอง หน.นฝอ.อศ. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ซึ่งครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ใน ๑ ส.ค.๕๗ จำนวน ๒ นาย ณ ห้องเอนกประสงค์ บก.อศ. เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.สุพจน์ คลังวิจิตร รอง จก.อศ.(๒) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม อศ.(๑) บก.อศ. เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

กรท.อศ.จัดการอบรมโปรแกรม CARIS HIPS (การประมวลผลข้อมูลจากเครื่องหยั่งน้ำหลายลำคลื่นและโซน่า) ให้กับ ข้าราชการ กรท.อศ. โดยมี น.ต.รชต โอศิริ ประจำแผนกเขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ กรท.อศ. เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม กรท.อศ. เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา ผทค.ทร. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือที่ระลึก อศ. สำหรับมอบให้ห้องสมุด หน่วยงานใน ทร. และผู้ที่มาร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปณา อศ. ครบรอบปีที่ ๙๔ ณ ห้องประชุม อศ. (๒) เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.วิฑูรย์ ตัณฑิกุล จก.อศ. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผบ.ทร. ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานจัดงาน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบปีที่ ๑๘ ณ บก.อศ. เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.วิฑูรย์ ตัณฑิกุล จก.อศ. เป็นประธานในการกระทำพิธีพุทธมามกะให้กับกำลังพลจากหน่วยต่าง ๆ ของ ทร. ในพื้นที่บางนา จำนวน ๘๐ นาย ณ บริเวณโถง บก.อศ. เมื่อวันที่ ๙ ก.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.วิฑูรย์ ตัณฑิกุล จก.อศ. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตฯ ครบรอบ ๑๘ ปี ณ บริเวณพื้นที อศ. เมื่อวันที่ ๙ ก.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

  • พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๒๖
  • “วิชาความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการทำงานสร้างฐานะ ความเจริญมั่นคงของตนเองและบ้านเมือง แต่นอกจากนั้น บุคคลยังต้องอาศัยคุณธรรมอีกหลายอย่างเป็นพื้นฐาน รองรับและส่งเสริมวิชาการ เพื่อให้สำเร็จความมุ่งหมายได้โดยสมบูรณ์ คุณธรรมข้อแรก คือการระมัดระวังพิจารณาเรื่องราวและปัญหาทุกอย่างด้วยจิตใจที่มั่นคง และเป็นกลางปราศจากอคติ ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นเหตุ เห็นผล เห็นสาระของเรื่องได้อย่างถูกต้อง ทำให้สามารถจำแนกความถูกผิด ดีชั่ว และปฏิบัติตนปฏิบัติงานได้ถูกถ้วน เที่ยงตรง พอเหมาะพองาม ข้อที่สอง คือความจริงใจต่อฐานะหน้าที่ของตน ไม่หลอกลวงตนเอง ไม่หลอกลวงกันและกัน อันเป็นมูลเหตุสำคัญของความผิดพลาดล้มเหลวของภารกิจทั้งปวง ความจริงใจนี้ ทำให้บุคคลเข้าถึงกัน เข้าถึงงาน เข้าถึงเป้าประสงค์ได้โดยตรง และช่วยให้สามารถสร้างสรรค์ความดี ความเจริญได้โดยอิสระ คล่องตัว และมีประทธิภาพ”
internet statistics

ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่