แบบสอบถามเกี่ยวกับการเทียบเวลากับเวลามาตรฐานประเทศไทย

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ./ประธานกรรมการเปตอง ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเปตองกีฬากองทัพไทยครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ./ประธานกรรมการเปตอง ทร. กล่าวต้อนรับและจัดเลี้ยงนักกีฬาเปตองกองทัพไทย

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในการฟังการบรรยาย การจัดการความรู้ของ อศ. เรื่อง วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice ; BP)

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. ร่วมชมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ๕ หน่วยงาน ในพื้นที่บางนา

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี เกี่ยวกับเรื่องการปรับเวลาในวันที่ ๑ ก.ค.๕๘ ณ ห้องรับรอง บก.อศ. เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการต่อจากเวลากองประจำการ สังกัด อศ. ที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น จ่าตรี ณ ห้องรับรอง (๒) บก.อศ. เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.(๒) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ของ อศ.

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรมาตรฐานนักสำรวจอุทกศาสตร์

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ.ครั้งที่ ๔๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในการประชุมการแข่งขันเปตองกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๔๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. และ น.อ.คมสัน กลิ่นสุคนธ์ ผอ.กมศ.อศ.เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการการเตรียมการเพื่อรับมือ วิกฤตการณ์ “กรุงเทพจม"

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.(๒) เป็นประธานในการจัดการประชุมเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market)

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.(๒) เป็นประธานในการจัดงานวันอาภากร ประจำปี ๒๕๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.จรินทร์ บุญเหมาะ รอง จก.อศ.(๑) เป็นประธานในการจัดงานวันอาภากร ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บก.อศ. บางนา กรุงเทพฯ

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสูง (กรส.) ไทย - มซ.ครั้งที่ ๓๑

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.(๒) เป็นประธานในการจัดการสัมมนาการจัดการความรู้ เรื่อง “วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice : BP)

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ.พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมชุดสำรวจแผนที่ และหน่วยรอง

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.(๒) เป็นประธานในการประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๕๘

<ดูรายละอียด>

กรมอุทกศาสตร์ จัดให้มีการออกกำลังกายให้กับกำลังพลเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้ แข็งแรง ณ ห้องโถง บก.อศ.

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในการจัดบรรยายพิเศษ เรื่องการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - Market) ณ ห้องประชุม อศ.๒ เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย.๕๘

<ดูรายละอียด>

  • พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาส ขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๒๘ วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๗
  • “วิถีชีวิตมนุษย์นั้น จะให้มีแต่ความปรกติสุขอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีทุกข์ มีภัย มีอุปสรรค ผ่านเข้ามาด้วยเสมอ ยากจะหลีกเลี่ยงพ้น ข้อสำคัญอยู่ที่ทุก ๆ คนจะต้องเตรียมกายเตรียมใจ และเตรียมการไว้ให้พร้อมทุกเวลา เพื่อเผชิญและแก้ไข ความไม่ปรกติเดือดร้อนนั้นด้วยความไม่ประมาท ด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชา และด้วยสามัคคีธรรม จึงจะผ่อนหนักให้เป็นเบาและกลับร้ายให้กลายเป็นดีได้"
internet statistics

ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่