กรมอุทกศาสตร์เปลี่ยนหมายเลขให้บริการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย จากหมายเลข ๑๘๑ เป็นหมายเลข ๑๘๑๑ ตั้งแต่ ๑ ก.พ.๕๗

==อศ.บริการ==
 
 

 พล.ร.ต.สุพจน์ คลังวิจิตร รอง จก.อศ.(๒) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม อศ.(๑) บก.อศ. เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๕๗กรท.อศ.จัดการอบรมโปรแกรม CARIS HIPS (การประมวลผลข้อมูลจากเครื่องหยั่งน้ำหลายลำคลื่นและโซน่า) ให้กับ ข้าราชการ กรท.อศ. โดยมี น.ต.รชต โอศิริ ประจำแผนกเขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ กรท.อศ. เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม กรท.อศ. เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๕๗พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา ผทค.ทร. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือที่ระลึก อศ. สำหรับมอบให้ห้องสมุด หน่วยงานใน ทร. และผู้ที่มาร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปณา อศ. ครบรอบปีที่ ๙๔ ณ ห้องประชุม อศ. (๒) เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๕๗พล.ร.ท.วิฑูรย์ ตัณฑิกุล จก.อศ. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผบ.ทร. ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานจัดงาน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบปีที่ ๑๘ ณ บก.อศ. เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๕๗พล.ร.ท.วิฑูรย์ ตัณฑิกุล จก.อศ. เป็นประธานในการกระทำพิธีพุทธมามกะให้กับกำลังพลจากหน่วยต่าง ๆ ของ ทร. ในพื้นที่บางนา จำนวน ๘๐ นาย ณ บริเวณโถง บก.อศ. เมื่อวันที่ ๙ ก.ค.๕๗พล.ร.ท.วิฑูรย์ ตัณฑิกุล จก.อศ. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตฯ ครบรอบ ๑๘ ปี ณ บริเวณพื้นที อศ. เมื่อวันที่ ๙ ก.ค.๕๗น.อ.ปรีชา สมสุขเจริญ ผอ.กรผ.อศ. เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้กับ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสมาฝึกงานที่ กรผ.อศ. ณ กรผ.อศ. เมื่อวันที่ ๘ ก.ค.๕๗พล.ร.ท.วิฑูรย์ ตัณฑิกุล จก.อศ. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่ออุทิศถวายแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตฯ ครบรอบ ๑๘ ปี ณ บก.อศ. เมื่อวันที่ ๘ ก.ค.๕๗พล.ร.ต.จรินทร์ บุญเหมาะ รอง จก.อศ.(๑) เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของ อศ. โดยมีผู้แทน นขต.อศ. และ จนท.พัสดุกองฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อศ.๒ เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๕๗

==พระบรมราโชวาท/พระราชดำรัส==
 

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓ “การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมี ความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ ๆ”

 
==โครงการในพระราชดำริ/หลักเศรษฐกิจพอเพียง==
 
 
==กรมอุทกศาสตร์==
 
กองอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ
สถานีวัดความสั่นสะเทือน จ.เชียงใหม่
แผนที่ตั้งกรมอุทกศาสตร์
 
==การจัดการความรู้ด้านอุทกศาสตร์==
 
 
==หน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง==

IHO
EAHC IALA
IMO IOC
AFTAC NIOHC
 
==ระบบภายใน (Intranet)==
 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 
==กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสำรวจอุทกศาสตร์==
 
 
==การสำรวจความพึงพอใจ==
 
 

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมอุทกศาสตร์ เรื่อง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ ในระหว่าง ๑๒ - ๑๗ ก.ค.๕๗ ระหว่างเวลาประมาณ ๑๘๐๐ – ๒๓๐๐ (ฉบับที่ ๑๗)
ประกาศกรมอุทกศาสตร์ เรื่อง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ ในระหว่าง ๑๔ มิ.ย. - ๑๘ มิ.ย.๕๗ ระหว่างเวลาประมาณ ๒๐๐๐ – ๒๓๐๐ (ฉบับที่ ๑๖)
ประกาศกรมอุทกศาสตร์เรื่อง ผลการสอบจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2557
ประกาศกรมอุทกศาสตร์ เรื่อง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ ในระหว่าง ๓๐ ม.ค. - ๓ ก.พ.๕๗ ระหว่างเวลาประมาณ ๐๖๐๐ – ๐๙๐๐ (ฉบับที่ ๑๕)
ประกาศกรมอุทกศาสตร์เรื่อง ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง งป.๕๗
ประกาศกรมอุทกศาสตร์เรื่อง กรมอุทกศาสตร์เปลี่ยนหมายเลขให้บริการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย จากหมายเลข ๑๘๑ เป็นหมายเลข ๑๘๑๑ ตั้งแต่ ๑ ก.พ.๕๗
ประกาศกรมอุทกศาสตร์ เรื่อง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ ในระหว่าง ๓ - ๗ ม.ค.๕๗ ระหว่างเวลาประมาณ ๐๗๐๐ – ๑๑๐๐ (ฉบับที่ ๑๔)
ประกาศกรมอุทกศาสตร์ เรื่อง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ ในระหว่าง ๒๑ - ๒๓ ธ.ค.๕๖ ระหว่างเวลาประมาณ ๐๘๐๐ – ๑๐๐๐ (ฉบับที่ ๑๓)
ประกาศกรมอุทกศาสตร์ เรื่อง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ ในระหว่าง ๔ – ๑๐ ธ.ค.๕๖ ระหว่างเวลาประมาณ ๐๗๐๐ – ๑๒๐๐ (ฉบับที่ ๑๒)
คำสั่งกรมอุทกศาสตร์ เรื่อง ให้ใช้พารามิเตอร์สำหรับแปลงมูลฐานทางราบชุดใหม่
 
กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
222 ถนนทางรถไฟสายเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260
อีเมล์ : hydrodept@navy.mi.th
internet statistics
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่