แบบสอบถามเกี่ยวกับการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย
พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดน ไทย - ลาว เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร ประธานกรรมการเปตอง กองทัพเรือ และ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเปตอง เยาวชน บุตร - ธิดานาวี เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น พ.จ.อ.ประจำปี งป.๕๘ วันที่ ๒๓ มี.ค.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา (รอง จก.อศ.๒) ให้การต้อนรับคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารแผนที่ รุ่นที่ ๑๗ วันที่ ๙ มี.ค.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.จรินทร์ บุญเหมาะ รอง จก.อศ.(๑) เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. ประจำปี งป.๕๘ จำนวน ๘ นาย ณ ห้องอเนกประสงค์ บก.อศ. เมื่อวันที่ ๖ มี.ค.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. และ น.ท.สมาน ได้รายรัมย์ หน.เขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ เข้าร่วมให้ข้อมูล ความเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนุกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ ๕ มี.ค.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในการประชุม นขต.อศ.ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่และ หน.นขต.อศ.เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม (๒) บก.อศ. เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร ประธานกรรมการเปตอง ทร./จก.อศ. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเปตอง ทร. เพื่อหารือการวางแผนการเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันเปตอง กีฬากองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม กอต.อศ. และ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน สอส.ศสด.อศ. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๕๘

<ดูรายละอียด>

น.อ.ประสิทธิ์ จันทร หน.สถานีวัดความสั่นสะเทือน จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.พจนา เผือกผ่อง ประธานคณะกรรมการที่ดิน ทร./รอง ผบ.ทร.พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางไปตรวจที่ดินกองทัพเรือ ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือน จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในการบรรยาย เรื่อง “การจัดการข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ” ให้กับข้าราชการ อศ. โดยมี น.ต.ไพรัช พิกุลทอง ประจำแผนกกรรมวิธีข้อมูล กวก.อศ.ช่วยปฏิบัติราชการ กรผ.อศ. เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม (๒) บก.อศ. เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๕๘

<ดูรายละอียด>

กรมอุทกศาสตร์ ได้ดำเนินการตามนโยบายเฉพาะ ของ ผบ.ทร.ประจำปี งป.๕๘ โดยจัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพล อศ. งป.๕๘ ครั้งที่ ๒ ณ พื้นที่ อศ.บางนา เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในการประชุม นขต.อศ.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่และ หน.นขต.อศ.เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม (๒) บก.อศ. เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.จรินทร์ บุญเหมาะ รอง จก.อศ.(๑) เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการซึ่งครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ใน ๑ ก.พ.๕๘ จำนวน ๕ นาย ณ กรมอุทกศาสตร์ บางนา กทม.เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. จัดให้มีการสัมมนาวิชาการโดยผู้ที่สำเร็จการศึกษา และฝึกอบรมจากหลักสูตรในสาขางานด้านอุทกศาสตร์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับข้าราชการ อศ. ณ บก.อศ. เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. และ น.อ.บงกช สโมสร ผอ.กวก.อศ. ให้การต้อนรับ ผู้แทนจาก บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ จก.อศ. ณ ห้องรับรอง อศ. เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ Mr.Gary Summers และ Mr.Tim Sewell เจ้าหน้าที่ อศ.สหราชอาณาจักร เข้าเยี่ยมคำนับและแนะนำตัวต่อ จก.อศ.ในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งหารือประเด็นทางเทคนิคกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนที่เดินเรือไทย ณ ห้องรับรอง อศ.เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา อศ. ครบรอบ ๙๔ ปี ภายในงานมีการมอบรางวัลข้าราชการดีเด่น นักกีฬายอดเยี่ยม และพิธีบำเพ็ญกุศล ณ กรมอุทกศาสตร์ บางนา กทม. เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๕๘

<ดูรายละอียด>

  • พระราชดำรัสพระราชทานแก่บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๑๓ และคณะกรรมการประจำสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันอังคาร ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๔
  • “คนเราถ้าท้อใจแล้วเป็นคนอันตราย เพราะว่าถ้าเป็นคนที่มีความรู้แล้ว ท้อใจความท้อใจนั้นทำให้การควบคุมจิตใจสติของตัวน้อยลง เพราะว่ามันท้อ ความท้อใจนี้เป็นสิ่งกีดขวางความดีไปได้มาก เพราะว่าไม่ระวังตัว เวลาท้อใจก็เกิดน้อยใจ น้อยใจก็เกิดประชด เปิดโอกาสให้จิตใจรับสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในจิตใจได้ เพราะว่ามีความฟุ้งซ่าน คนไหนถ้าท้อใจสังเกตดีๆ พวกเพื่อนๆ ที่ท้อใจ บางทีคนนั้นพูดฟุ้งซ่าน พูดอะไรไม่ได้เรื่อง แล้วถ้าใครมาชักชวนให้ทำอะไรก็อาจจะเป็นผู้ร้ายไปก็ได้ทำให้ขาดการพิจารณา คือขาดสตินั่นเอง”
internet statistics

ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่