<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ. (๒)เป็นผู้แทน จก.อศ.เข้าร่วมงาน “บางนารักษ์วัฒนธรรมไทย เทิดไท้องค์ราชินี”

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เข้าร่วมงาน “วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.(๒) เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.(๒) เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัด อศ.

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท. สุพจน์  คลังวิจิตร จก.อศ. และนายประยูร  เชี่ยววัฒนา ผอ.สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานด้านเวลา ระหว่าง กองทัพเรือ กับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

<ดูรายละอียด>

กรมอุทกศาสตร์ จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายให้กับกำลังพล ณ พื้นที่ อศ.

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. พร้อมคณะ เดินทางไปปฏิบัติราชการตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของหน่วยรองขง อศ. ในพื้นที่ภาคใต้

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.อภิชัย อมาตยกุล ปธ.คปษ.ทร. ในโอกาศเดินทางมาเป็นประธานงานทำบุญเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี ๒๕๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ในกิจการสวัสดิการภายใน อศ. ประจำปี ๒๕๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี ๒๕๕๘

<ดูรายละอียด>

น.อ.ยอดรัก ศิลปดุริยางค์ ผบ.มวอ.อศ. กล่าวต้อนรับพลทหารผลัดใหม่ ที่ได้รับมาจากศูนย์ฝึกทหารใหม่ ณ ร.ล.จันทร เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จ พระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี ๒๕๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ./ประธานกรรมการเปตอง ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเปตองกีฬากองทัพไทยครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ./ประธานกรรมการเปตอง ทร. กล่าวต้อนรับและจัดเลี้ยงนักกีฬาเปตองกองทัพไทย

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในการฟังการบรรยาย การจัดการความรู้ของ อศ. เรื่อง วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice ; BP)

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. ร่วมชมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ๕ หน่วยงาน ในพื้นที่บางนา

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี เกี่ยวกับเรื่องการปรับเวลาในวันที่ ๑ ก.ค.๕๘ ณ ห้องรับรอง บก.อศ. เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการต่อจากเวลากองประจำการ สังกัด อศ. ที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น จ่าตรี ณ ห้องรับรอง (๒) บก.อศ. เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.(๒) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ของ อศ.

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรมาตรฐานนักสำรวจอุทกศาสตร์

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ.ครั้งที่ ๔๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในการประชุมการแข่งขันเปตองกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๔๘

<ดูรายละอียด>

  • พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ครูโรงเรียนราษฎร์ สอนศาสนาอิสลาม ๔ จังหวัดภาคใต้ จังหวัดปัตตานี วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๙
  • “ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ เป็นหลักสำคัญ ผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบได้ด้วยนั้น ย่อมจะมีทั้งวิชาความรู้ ทั้งหลักธรรมทางศาสนา เพราะสิ่งแรกเป็นปัจจัยสำหรับใช้กระทำการทำงาน สิ่งหลังเป็นปัจจัยสำหรับส่งเสริมความประพฤติและการปฏิบัติงานให้ชอบคือให้ถูกต้องและเป็นธรรม
internet statistics

ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่