แบบสอบถามเกี่ยวกับการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ.ครั้งที่ ๔๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในการประชุมการแข่งขันเปตองกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๔๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. และ น.อ.คมสัน กลิ่นสุคนธ์ ผอ.กมศ.อศ.เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการการเตรียมการเพื่อรับมือ วิกฤตการณ์ “กรุงเทพจม"

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.(๒) เป็นประธานในการจัดการประชุมเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market)

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.(๒) เป็นประธานในการจัดงานวันอาภากร ประจำปี ๒๕๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.จรินทร์ บุญเหมาะ รอง จก.อศ.(๑) เป็นประธานในการจัดงานวันอาภากร ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บก.อศ. บางนา กรุงเทพฯ

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสูง (กรส.) ไทย - มซ.ครั้งที่ ๓๑

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.(๒) เป็นประธานในการจัดการสัมมนาการจัดการความรู้ เรื่อง “วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice : BP)

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ.พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมชุดสำรวจแผนที่ และหน่วยรอง

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.(๒) เป็นประธานในการประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๕๘

<ดูรายละอียด>

กรมอุทกศาสตร์ จัดให้มีการออกกำลังกายให้กับกำลังพลเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้ แข็งแรง ณ ห้องโถง บก.อศ.

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในการจัดบรรยายพิเศษ เรื่องการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - Market) ณ ห้องประชุม อศ.๒ เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ และสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นผู้แทน ผบ.ทร. เฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดน ไทย - ลาว เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร ประธานกรรมการเปตอง กองทัพเรือ และ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเปตอง เยาวชน บุตร - ธิดานาวี เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น พ.จ.อ.ประจำปี งป.๕๘ วันที่ ๒๓ มี.ค.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา (รอง จก.อศ.๒) ให้การต้อนรับคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารแผนที่ รุ่นที่ ๑๗ วันที่ ๙ มี.ค.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.จรินทร์ บุญเหมาะ รอง จก.อศ.(๑) เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. ประจำปี งป.๕๘ จำนวน ๘ นาย ณ ห้องอเนกประสงค์ บก.อศ. เมื่อวันที่ ๖ มี.ค.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. และ น.ท.สมาน ได้รายรัมย์ หน.เขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ เข้าร่วมให้ข้อมูล ความเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนุกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ ๕ มี.ค.๕๘

<ดูรายละอียด>

  • พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๐
  • “ผู้ที่มุ่งหวังความดีและความเจริญมั่นคงในชีวิต จะต้องไม่ละเลยการศึกษาความรู้ที่จะศึกษามีอยู่สามส่วน คือความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริง ซึ่งแต่ละคนควรเรียนรู้ให้ครบ เพื่อสามารถนำไปใช้ประกอบกิจการงานและแก้ปัญหาทั้งปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกประการหนึ่ง จะต้องมีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจ ไม่ว่าในการงาน ในผู้ร่วมงาน หรือในการรักษาระเบียบแบบแผนความดีงาม ความถูกต้องทุกอย่าง เพราะความจริงใจนี้เป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง ในการผดุงและสร้างเสริมความมีสมานฉันท์ความประสานสามัคคี และความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของส่วนรวม ประการที่สามจำเป็นต้องสำรวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่สม่ำเสมอ แล้วพยายามปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็ว ไม่ปล่อยให้เจริญเติบโตทำความเสื่อมเสียแก่การกระทำและความคิด ประการที่สี่ต้องฝึกฝนให้มีความสงบหนักแน่น ทั้งในกาย ในใจ ในคำพูด เพราะความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรง ความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจ ในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้น ทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราว ปัญหา และกระทำได้ถูกต้อง พอเหมาะพอดีมีประสิทธิผล"
internet statistics

ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่