"กรมอุทกศาสตร์ จะเป็นหน่วยงานอุทกศาสตร์ที่พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารทุกมิติของกองทัพเรือ ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔"