พล.ร.ต.ศิริชัย เนยทอง ผอ.ศสด.อศ. เป็นประธานในการประชุมจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๕๙

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.(๑) เป็นประธานในการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

<ดูรายละเอียด>

อศ. จัดพิธีวางพวงมาลัยพระกร ถวายเครื่องบวงสรวงสังเวย บริเวณพระอนุสาวรีย์ฯ ศาลเจ้าแม่ศรีหรั่ง และศาลเจ้าที่ ในงานวันอาภากร ประจำปี ๕๙

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.วินัย มณีพฤกษ์ รอง จก.อศ. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก ประจำปี งป. ๕๙

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. ให้การต้อนรับ นายเจริญ ภัสระ ประธานคณะกรรมการการประปานครหลวง และ พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร กรรมการ และคณะ

<ดูรายละเอียด>

น.อ.กาจ บุญวิทยา เสธ.มวอ.อศ. เป็นประธานในการฟังบรรยายความรู้ด้านสุขภาพจิต

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.วินัย มณีพฤกษ์ รอง จก.อศ.(๒) / หน.คณะทำงานการจัดการความรู้ของ อศ. เป็นประธานการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ กับ สพ.ทร.

<ดูรายละเอียด>

น.อ.อดิเรก มหันตะกาศรี ผอ.กรผ.อศ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.ส.วีรินทร์ญา บัวชุม ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น จ่าตรีหญิง

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในการประชุม นขต.อศ. ครั้งที่ ๕/๕๙

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.วินัย มณีพฤกษ์ รอง จก.อศ.(๒) เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัด อศ.

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับข้าราชการพลเรือนสังกัด อศ.ที่รับการแต่งตั้งยศเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ศิริชัย เนยทอง ผอ.ศสด.อศ. ประธานในการประชุม นขต.ศสด.อศ. ครั้งที่ ๒/๕๙

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.วินัย มณีพฤกษ์ รอง จก.อศ. (๒)/ประธาน กบขส. เป็นประธานในการพิจารณาการให้ข้อมูลข่าวสารของ อศ.

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ศิริชัย เนยทอง ประธานกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี/ผอ.ศสด.อศ. เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการจัดงานฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ฯ

<ดูรายละเอียด>

น.อ.ปรีชา สมสุขเจริญ รอง ผอ.ศสด.อศ. เป็นประธานการฟังการบรรยายและสาธิตขั้นตอนการใช้ระบบ e - SUPPLY

<ดูรายละเอียด>

น.อ.กตัญญู ศรีตังนันท์ หน.นฝอ.อศ./หน.คณะทำงานนำองค์กรฯ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ อศ. (PMQA)

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ. (๑) เป็นประธานในการประชุมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปี งป.๖๐

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในการประชุม นขต.อศ. ครั้งที่ ๔/๕๙

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.วินัย มณีพฤกษ์ รอง จก.อศ.(๒) เดินทางไปมอบของขวัญให้กับกำลังพล ร.ล.ศุกร์ ในโอกาสที่จะออกปฏิบัติราชการสำรวจสมุทรศาสตร์

<ดูรายละเอียด>

น.อ.กตัญญู ศรีตังนันท์ หน.นฝอ.อศ. เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดรหัสความรู้ อศ.

<ดูรายละเอียด>

internet statistics

ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่