ตำราสอบเลื่อนฐานะ อัตรา ร.อ.
ลำดับที่
รายการ
ผู้แต่ง
วัน / เดือน / ปี ที่จัดพิมพ์
DOWNLOAD
1.
   ระบบการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ ทร. (Inventory and Asset Control System : IAS)
มติที่ประชุม อชป. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
๒๗ ธ.ค.๕๙
ดาวน์โหลด
2.
   คู่มือการบริหารจัดการสินทรัพย์กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๐
สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
๓๐ ก.ย.๖๐
ดาวน์โหลด
3.
   คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สปช.ทร.
๒๑ ม.ค.๖๒
ดาวน์โหลด
4.
   พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔ ก.พ.๖๐
ดาวน์โหลด
5.
   ระบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการบริหารพัสดุ
พ.ศ.๒๕๖๒
กองทัพเรือ
๕ ส.ค.๖๒
ดาวน์โหลด
6.
   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓ ส.ค.๖๐
ดาวน์โหลด
7.
   คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
กรมบัญชีกลาง
ม.ค.๖๒
ดาวน์โหลด