ตำราสอบเลื่อนฐานะ อัตรา พ.จ.อ.
ลำดับที่
รายการ
ผู้แต่ง
วัน / เดือน / ปี ที่จัดพิมพ์
DOWNLOAD
1.
   กฎกระทรวง กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓ ส.ค.๖๐
ดาวน์โหลด
2.
   กฎกระทรวง กําหนดกรณีการจัด ซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 2
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐ พ.ย.๖๑
ดาวน์โหลด
3.
    กฏกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิ์อุทธรณ์ไม่ได้
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓ ส.ค.๖๐
ดาวน์โหลด
4.
   กฏกระทรวง กำหนดให้ หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓ ส.ค.๖๐
ดาวน์โหลด
5.
   กฏกระทรวง กําหนดกรณีการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐ ม.ค.๖๑
ดาวน์โหลด
6.
   กฏกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินที่ไม่ต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือ พ.ศ.2560
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐ ม.ค.๖๑
ดาวน์โหลด
7.
   กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓ ส.ค.๖๐
ดาวน์โหลด
8.
   กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓ ส.ค.๖๐
ดาวน์โหลด
9.
   กฏกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ราชกิจจานุเบกษา
๘ ธ.ค.๖๓
ดาวน์โหลด
10.
   พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติ
๒๔ ก.พ.๖๐
ดาวน์โหลด
11.
   วิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
กรมบัญชีกลาง
๑๘ ก.พ.๖๔
ดาวน์โหลด
12.
   ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการบริหารพัสดุ ปี พ.ศ.2562
กองทัพเรือ
๕ ส.ค.๖๒
ดาวน์โหลด
13.
   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลัง
๒๓ ส.ค.๖๐
ดาวน์โหลด