newbanner
หน้าหลัก

            พลเรือตรี ธนพล วิชัยลักขณา รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ และข้าราชการ กรมอุทกศาสตร์ รับฟังการบรรยายสรุป
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเรือ ของ บริษัท MOBILIS จากประเทศฝรั่งเศส ณ ห้องประชุม อศ.๑ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๔ เม.ย.๖๐