เวลามาตรฐานประเทศไทย
โดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ

12:15:27

เทียบเวลามาตรฐานผ่านทางระบบ Internet โดยใช้ NTP Server
สามารถ Synchronize เวลาได้ที่ NTP Server : time2.navy.mi.th