ประกาศขายทอดตลาด
ลำดับที่
เรื่อง
วันที่ประกาศ
๓.
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ เครื่องอัดแม่พิมพ์ออฟเซต ตราอักษร Ryobi รุ่น 500 K
๒๕ ก.ย.๖๒
๒.
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ เครื่องอัดแม่พิมพ์ออฟเซต ตราอักษร Dainippon รุ่น P 814
๒ ก.ย.๖๒
๑.
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ เครื่องอัดแม่พิมพ์ออฟเซต ตราอักษร Parker รุ่น Plum 96
๒ ก.ย.๖๒