ข้อมูลสำหรับการจัดทำ BP
๑.
ร่างแผนแม่บทการจัดการความรู้ อศ.
๒.
เกณฑ์การประเมิน BP
๓.
ตัวอย่างการจัดทำ BP