คำสงวนลิขสิทธิ์
     กรมอุทกศาสตร์ จัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจด้านต่างๆ และบริการข้อมูลแก่ผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างกรมอุทกศาสตร์ กับผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการ ทั้งนี้ไม่ว่าขณะใดก็ตาม กรมอุทกศาสตร์ สามารถแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการให้ทราบแต่อย่างใด อนึ่ง ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ตราสัญลักษณ์ ชื่อ วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ทั้งหมดเป็นสมบัติของ กรมอุทกศาสตร์ โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 การนำข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ตราสัญลักษณ์ และสารสนเทศต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนในลักษณะที่มิได้เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า ผู้จัดทำจะต้องอธิบายถึงแหล่งที่มาของข้อมูลของ กรมอุทกศาสตร์ กำกับข้อมูลหรือเนื้อหาไว้ด้วยทุกครั้ง

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์
     กรมอุทกศาสตร์ ไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้อง ความครบถ้วน ความบกพร่อง ความล่าช้าของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ รวมถึง ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากอาจจะมีความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ รวมทั้ง กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อมูล บริการ หรือคำอธิบายในเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ