ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมอุทกศาสตร์

การเผยแพร่ข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐


๑. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง)
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ การดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ การกำหนดและการประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการตัดสินผลการจัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน


๒. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงาน
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การจัดทำและเผยแพร่โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน


๓. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน
ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๖ การจัดทำระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน


๔. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ การกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร


๕. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ การจัดทำและเผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนด
ตัวชี้วัดที่ ๕.๓ การประเมินผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี


๖. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ การจัดทำหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ ๖.๓ การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก (External Audit) ที่เป็นอิสระ
ตัวชี้วัดที่ ๖.๔ การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


๗. มาตรฐาน/ตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ การดำเนินการตามมาตรา ๗ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ 
ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่ที่คณะกรรมการ (กขร.) กำหนด


ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ การดำเนินการตามมาตรา ๙ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ (กขร.) กำหนด
๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)
๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการ (กขร.) กำหนด
ตัวชี้วัดที่ ๗.๖ การจัดการความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน


กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง