ผู้บังคับบัญชากรมอุทกศาสตร์


พลเรือโท จรินทร์ บุญเหมาะ
เจ้ากรมอุทกศาสตร์


พลเรือตรี ธนพล วิชัยลักขณา
รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์

พลเรือตรี วินัย มณีพฤกษ์
รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์

พลเรือตรี ศิริชัย เนยทอง
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ

นาวาเอก ปฐมพจน์ แก่นจันทร์
หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ

นาวาเอก บงกช สโมสร
ผู้อำนวยการกองวิทยาการ

นาวาเอก ธนกร นาจารย์
ผู้อำนวยการกองสำรวจแผนที่

นาวาเอก ประสิทธิ์ จันทร
ผู้อำนวยการกองสร้างแผนที่

นาวาเอก สานิตย์ การสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองสมุทรศาสตร์

นาวาเอก ยอดรัก ศิลปดุริยางค์
ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยา

นาวาเอก ชัยฤทธิ์ เกิดผล
ผู้บังคับการหมวดเรืออุทกศาสตร์