ผู้บังคับบัญชากรมอุทกศาสตร์


พลเรือโท วินัย มณีพฤกษ์
เจ้ากรมอุทกศาสตร์

พลเรือตรี ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ
รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์

พลเรือตรี ศิริชัย เนยทอง
รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์

พลเรือตรี ปรีชา สมสุขเจริญ
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ

นาวาเอก ปฐมพจน์ แก่นจันทร์
หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ

นาวาเอก ชัยฤทธิ์ เกิดผล
รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ

นาวาเอก สานิตย์ การสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองวิทยาการ

นาวาเอก เทวัญ สุขเกษม
ผู้อำนวยการกองสำรวจแผนที่

นาวาเอก ประสิทธิ์ จันทร
ผู้อำนวยการกองสร้างแผนที่

นาวาเอก บงกช สโมสร
ผู้อำนวยการกองสมุทรศาสตร์

นาวาเอก อดิเรก มหันตกาศรี
ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยา

นาวาเอก กิตติ ยินดี
ผู้บังคับการหมวดเรืออุทกศาสตร์

นาวาเอก ฉัตรชัย เหลืองทองคำ
หัวหน้ากองเครื่องหมายทางเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ

นาวาเอก พัลลภ พยัคเลิศ
หัวหน้ากองบริการการเดินเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ

นาวาเอก ณัฐพงษ์  พัฒนจงรักษ์
รองหัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ

นาวาเอก วันชัย จันทร์ละเอียด
รองผู้อำนวยการกองวิทยาการ

นาวาเอก ชัยสิทธิ์ ปานแดง
รองผู้อำนวยการกองสำรวจแผนที่

นาวาเอก ชัยยศ คงขวัญ
รองผู้อำนวยการกองสร้างแผนที่

นาวาเอก อำนาจ ก้อนเเครือ
รองผู้อำนวยการกองสมุทรศาสตร์

นาวาเอก วัชระพงศ์ เทศพิทักษ์
รองผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยา

นาวาเอก กาจ บุญวิทยา
เสนาธิการหมวดเรืออุทกศาสตร์

นาวาเอก วันชัย วงศ์ทะเล
ต้นกลหมวดเรืออุทกศาสตร์