ผู้บังคับบัญชากรมอุทกศาสตร์


พลเรือโท จักรกฤช มะลิขาว
เจ้ากรมอุทกศาสตร์
โทร.02 475 2007

พลเรือตรี คมสัน กลิ่นสุคนธ์
รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์
โทร.02 475 2013

พลเรือตรี ปฐมพจน์ แก่นจันทร์
รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์
โทร.02 475 2015

พลเรือตรี ชัยฤทธิ์ เกิดผล
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือกรมอุทกศาสตร์
โทร.02 475 7080