ผู้บังคับบัญชากรมอุทกศาสตร์


พลเรือโท วินัย มณีพฤกษ์
เจ้ากรมอุทกศาสตร์

พลเรือตรี ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ
รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์

พลเรือตรี ศิริชัย เนยทอง
รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์

พลเรือตรี จักรกฤช มะลิขาว
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ

นาวาเอก ปฐมพจน์ แก่นจันทร์
หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ

นาวาเอก ชัยฤทธิ์ เกิดผล
รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ

นาวาเอก สานิตย์ การสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองวิทยาการ

นาวาเอก ธนกร นาจารย์
ผู้อำนวยการกองสำรวจแผนที่

นาวาเอก ประสิทธิ์ จันทร
ผู้อำนวยการกองสร้างแผนที่

นาวาเอก บงกช สโมสร
ผู้อำนวยการกองสมุทรศาสตร์

นาวาเอก กิตติ ยินดี
ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยา

นาวาเอก อดิเรก มหันตกาศรี
ผู้บังคับการหมวดเรืออุทกศาสตร์

นาวาเอก ฉัตรชัย เหลืองทองคำ
หัวหน้ากองเครื่องหมายทางเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ

นาวาเอก พัลลภ พยัคเลิศ
หัวหน้ากองบริการการเดินเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ

นาวาเอก ณัฐพงษ์  พัฒนจงรักษ์
รองหัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ

นาวาเอก สมาน ได้รายรัมย์
รองผู้อำนวยการกองวิทยาการ

นาวาเอก ฤทธิเดช เกตุทอง
รองผู้อำนวยการกองสำรวจแผนที่

นาวาเอก ชัยยศ คงขวัญ
รองผู้อำนวยการกองสร้างแผนที่

นาวาเอก อำนาจ ก้อนเเครือ
รองผู้อำนวยการกองสมุทรศาสตร์

นาวาเอก วันชัย จันทร์ละเอียด
รองผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยา

นาวาเอก วัชระพงศ์ เทศพิทักษ์
เสนาธิการหมวดเรืออุทกศาสตร์

นาวาเอก พนิศรัฐ บุษย์นิลเพชร
ต้นกลหมวดเรืออุทกศาสตร์