ผู้บังคับบัญชากรมอุทกศาสตร์


พลเรือโท ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ
เจ้ากรมอุทกศาสตร์

พลเรือตรี จักรกฤช มะลิขาว
รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์

พลเรือตรี กตัญญู ศรีตังนันท์
รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์

พลเรือตรี มนต์เดช พัวไพบูลย์
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ