ผู้บังคับบัญชากรมอุทกศาสตร์


พลเรือโท จักรกฤช มะลิขาว
เจ้ากรมอุทกศาสตร์

พลเรือตรี คมสัน กลิ่นสุคนธ์
รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์

พลเรือตรี ปฐมพจน์ แก่นจันทร์
รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์

พลเรือตรี ชัยฤทธิ์ เกิดผล
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ