WHD 2022 21 JUN 2022 World Hydrograhpic Day งานอุทกศาสตร์ - ร่วมสนับสนุนทศวรรษแห่งมหาสมุทรสหประชาชาติ (คลิ๊ก)

พัฒนาโดย..แผนกควบคุมคุณภาพและบริการข้อมูล กองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ 222 ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพ 10260