ขอแจ้งการเปลี่ยนที่อยู๋ไปรษณีย์กลางของ กรมอุทกศาสตร์ เป็น [email protected]

พัฒนาโดย..แผนกควบคุมคุณภาพและบริการข้อมูล กองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ 222 ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพ 10260
อีเมล์ : [email protected]