พัฒนาโดย..แผนกควบคุมคุณภาพและบริการข้อมูล กองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ 222 ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพ 10260