newbanner (28K)
หน้าหลัก

กมศ.อศ. ไปร่วมสำรวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพกับคณะปฎิบัติงานวิทยาการฯ ตามแผนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ กองทัพเรือ บริเวณรอบพื้นที่เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี (ครั้งที่ ๒/๕๗) ระหว่าง ๒๔ - ๒๖ ม.ค.๕๗