๑. ดำเนินการสำรวจแผนที่ทะเลในน่านน้ำไทยและในทะเลหลวงที่ต่อเนื่องกับน่านน้ำไทย การสำรวจแผนที่บกและการรังวัดที่ดินภายในพื้นที่กองทัพเรือหรือตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

๒. จัดสร้างต้นฉบับและพิมพ์แผนที่เดินเรือ และแผนที่เดินอากาศตามข้อตกลงการบินนานาชาติ แผนที่พิเศษเพื่อการทหาร รวมทั้งแผนที่บกและแผนผังต่างๆ ตลอดจนเอกสารและบรรณสารที่เกี่ยวกับกิจการอุทกศาสตร์

๓. ดำเนินการสำรวจรวบรวมข้อมูล และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมุทรศาสตร์สาขาต่างๆ วิศวกรรมชายฝั่งและยีออฟิสิกส์ทางทะเล เพื่อการทหารและการพัฒนาประเทศ

๔. จัดทำมาตราน้ำทำนายระดับน้ำขึ้น-ลง ในน่านน้ำไทยเพื่อแจกจ่ายกับส่วนราชการของกองทัพเรือ และอื่นๆ

๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริการข่าวอากาศให้แก่ส่วนราชการในกองทัพเรือ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตลอดจนบริษัทการบิน และเรือต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อช่วยในการเดินเรือและการเดินอากาศ

๖. จัดหา ซ่อมบำรุงและบริการเกี่ยวกับแผนที่ เอกสาร บรรณสารการเดินเรือและอุปกรณ์การเดินเรือให้แก่ส่วนราชการของกองทัพเรือ และอื่นๆ

๗. ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องหมายทางเรือในน่านน้ำไทย ออกประกาศชาวเรือเกี่ยวกับอันตรายและการเปลี่ยนแปลงในทะเล เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยในการเดินเรือ

๘. ตรวจสอบและรักษาเวลามาตรฐานของประเทศไทยให้บริการเกี่ยวกับการเทียบเวลา

๙. เป็นสมาชิกในนามของประเทศไทยในองค์การอุทกศาสตร์สากล (INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANIZATION-IHO) และสมาคมประภาคารระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIGHTHOUSE AUTHORITIES-IALA) รวมทั้งประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับองค์กรและสถาบันทางด้านอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทั้งในและนอกประเทศ

๑๐. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกและการศึกษาของเหล่าทหารอุทกศาสตร์

๑๑. ดำเนินการในคณะกรรมการเขตแดนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอุทกศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกกองทัพเรือ

๑๒. ดำเนินการและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ