http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

             พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ พร้อมด้วยข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560 โดยมีศูนย์เยาวชนบางนา สถานศึกษา และหน่วยราชการต่างๆ ในพื้นที่เขตบางนาร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามเมื่อ 7 ก.ค.60 ณ วัดบางนานอก เขตบางนา กรุงเทพฯ