http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

             พลเรือตรีศิริชัย เนยทอง รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสภายใต้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย - ลาว ระหว่างวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมฯ นั้น จะดำเนินการส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างประเทศตามแนวชายแดน ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการสร้างความผาสุกและสันติภาพตามแนวชายแดน โดยจะยึดหลักการสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงโดยเร็วอย่างสันติบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ การเจรจาอย่างโปร่งใส ไม่ทำให้เขตแดนกลายเป็นประเด็นทางการเมือง และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่อไป