http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

             พลเรือโท วินัย มณีพฤกษ์ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานจัดบรรยายทางวิชาการให้ความรู้ของผู้ที่ไปอบรม ประชุม สัมมนา ให้กับข้าราชการของ นขต.อศ. ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธ.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม อศ.๒