http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

             พล.ร.ท.วินัย มณีพฤกษ์ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ตรวจเยี่ยมหน่วยและบำรุงขวัญเจ้าหน้าที่ประภาคารเกาะนก กองเครื่องหมายทางเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ จ.ตรัง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการที่จะพัฒนางานเครื่องหมายช่วยการเดินเรือในความรับผิดชอบของกรมอุทกศาสตร์บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือเขตน่านน้ำไทย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งดูแลความเป็นอยู่ของข้าราชการในสังกัดที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๖๑