http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

             นาวาเอก ชัยฤทธิ์ เกิดผล รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอุทกศาสตร์ มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง ทร. บางนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (มหาวงษ์) และ รร.วัดโยธินประดิษฐ์ เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๑