http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

             พลเรือโทวินัย มณีพฤกษ์ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ตรวจเยี่ยมหน่วยและบำรุงขวัญ เจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์พังงา ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ จ.พังงา และเจ้าหน้าที่ประภาคารกาญจนาภิเษก แหลมพรหมเทพ กองเครื่องหมายทางเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ จ.ภูเก็ต เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการที่จะพัฒนางานเครื่องหมายช่วยการเดินเรือในความรับผิดชอบของกรมอุทกศาสตร์บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือเขตน่านน้ำไทยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๑