http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

             พลเรือโท วินัย มณีพฤกษ์ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรุมอุทกศาสตร์ ครบรอบ ๙๗ ปี และมอบรางวัลแก่ข้าราชการดีเด่น นักกีฬา โดยมีข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ อดีตข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่บางนา เข้าร่วมงานในพิธีฯ ณ บก.อศ. เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๑