http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

             พล.ร.ท.วินัย มณีพฤกษ์ จก.อศ. ให้โอวาทสำหรับข้าราชการ กมศ.อศ. จนท.อุตุนิยมวิทยา กอต.อศ. และกำลังพล ร.ล.ศุกร์ มวอ.อศ. เนื่องในภารกิจการออกปฏิบัติราชการสำรวจสมุทรศาสตร์บริเวณอ่าวไทย ตั้งแต่ ๕ มี.ค.๖๑ ราชการมีกำหนดประมาณ ๔๕ วัน เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาวะแวดล้อมทางทะเลสนับสนุนปฏิบัติการทางเรือของกองทัพเรือ พร้อมมอบกระเช้าของชวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการครั้งนี้ ณ ท่าเทียบเรือ กยพ.บางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๕ มี.ค.๖๑