http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

             พลเรือโทวินัย มณีพฤกษ์ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ตรวจเยี่ยมหน่วยและบำรุงขวัญเจ้าหน้าที่ประภาคารเกาะปราบ กองเครื่องหมายทางเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ จ.สุราษฏร์ธานี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการที่จะพัฒนางานเครื่องหมายช่วยการเดินเรือในความรับผิดชอบของกรมอุทกศาสตร์ บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือเขตน่านน้ำไทยต่อไป เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๑