http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

             พลเรือโทวินัย มณีพฤกษ์ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ตรวจเยี่ยมหน่วยและบำรุงขวัญเจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการที่จะพัฒนางานเครื่องหมายช่วยการเดินเรือในความรับผิดชอบของกรมอุทกศาสตร์บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือเขตน่านน้ำไทย ทั้งนี้ ได้มอบของที่ระลึกให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินหัวหินที่ได้สนับสนุนงานของกรมอุทกศาสตร์ เป็นอย่างดี และได้ปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้อีกด้วย เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๑