http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

             พล.ร.ท.วินัย มณีพฤกษ์ จก.อศ. เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีข้าราชการสายวิทยาการ อศ. จำนวน ๗ นายเข้ารับการอบรม และสอบผ่านหลักสูตรทั้ง ๗ นาย พร้อมกับหัวหน้าหน่วยขึ่นตรงและผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ อศ. เข้าร่วมพิธี และแสดงความยินดี ณ ห้องอเนกประสงค์ กองบังคับการกรมอุทกศาสตร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๑