http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

             น.อ.ชัยฤทธิ์ เกิดผล รอง ผอ.ศสด.อศ. พร้อมด้วยข้าราชการ อศ. รับฟังการบรรยายสรุป เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตราอักษร Raytheon จากผู้แทน บริษัท เอ แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ณ ห้องประชุม อศ. ๑ กองบังคับการกรมอุทกศาสตร์ บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๑