http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

             การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เข้าพบเพื่อแนะนำโครงการสถานีเก็บรักษา และแปรสภาพก๊าชธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU) พื้นที่อ่าวไทยตอนบนไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยมี รอง จก.อศ. คณะฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อศ.๑ กองบังคับการกรมอุทกศาสตร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๑