http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

             พลเรือโทวินัย มณีพฤกษ์ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ตรวจเยี่ยมหน่วยและบำรุงขวัญเจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์สงขลา ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ จ.สงขลา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการที่จะพัฒนางานเครื่องหมายช่วยการเดินเรือในความรับผิดชอบของกรมอุทกศาสตร์บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือเขตน่านน้ำไทย และได้เข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาคาวิจิตร ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ในการไปปฎิบัติราชการครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๑