http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

พลเรือโท วินัย มณีพฤกษ์ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานเปิดหลักสูตรการสร้างแผนที่เดินเรือสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างแผนที่ เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๒๕๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ กองบังคับการกรมอุทกศาสตร์