http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

กรมอุทกศาสตร์จัดชุดสำรวจอุทกศาสตร์และนายทหารอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ HA/DR (Humanitarian Assistance: HA Disaster Relief: DR) ไปกับหมู่เรือฝึกช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย" กองทัพเรือ 61 บนเรือหลวงอ่างทอง ซึ่งกำหนดพื้นที่ฝึกด้านทะเลอันดามัน บริเวณตอนเหนือของเกาะภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๑๗ เม.ย. - ๒ พ.ค.๖๑