http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ จัดบรรยาย เรื่อง อุตุนิยมวิทยาเพื่อสนับสนุนการยิงขีปนวิถี โดยเชิญวิทยากรจาก ศูนย์การทหารปืนใหญ่ กองทัพบก (ศป.ทบ.) มาบรรยายให้ความรู้ดังกล่าว ณ บก.กอต.อศ. อ.สัตหีบ จ.ชลบรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อ ๑๗ พ.ค.๖๑