http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

พลเรือตรี ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการสร้างแผนที่เดินเรือสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างแผนที่ โดยเปิดการอบรมตั้งแต่ ๓๐ เม.ย. - ๑ มิ.ย.๖๑ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในงานการสร้างแผนที่เดินเรือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สำหรับข้าราชการ อศ. เมื่อ ๑ มิ.ย.๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคาร บก.อศ. บางนา กรุงเทพฯ