http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

    น.อ.ชัยฤทธิ์ เกิดผล รอง ผอ.ศสด.อศ. เป็น หัวหน้าคณะผู้แทน อศ. เข้ารับตรวจผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของหน่วย (Working Standard) และการประเมินความพร้อมในการปฎิบัติงานของหน่วย (PKM Assessment)จาก คยน.ทร.(จร.ทร.) ณ ห้องประชุม จร.ทร. อาคาร ๕ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค.๖๑