http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

   กรมอุทกศาสตร์ จัดกิจกรรมการบรรยาย “การปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” ประจำปี งป.๖๑ ในหัวข้อเรื่อง “การกำกับดูแลองค์กรที่ดี” ให้แก่ข้าราชการของ อศ. ในวันพุธที่ ๒๕ ก.ค.๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๓๐๐ ณ ห้องประชุม อศ.๒ โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.) โดยมี พลเรือโท วินัย มณีพฤกษ์ จก.อศ. เป็นประธาน