http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

   พล.ร.ท.วินัย มณีพฤกษ์ จก.อศ. พร้อมด้วย น.อ.ฉัตรชัย เหลืองทองคำ หก.กคม.ศสด.อศ. น.อ.ณัฐพงษ์ พัฒนจงรักษ์ รอง หน.นฝอ.อศ. และ น.ท.รชต โอศิริ หน.สำรวจ กรท.อศ. เดินทางไปร่วมประชุมหารือ และดูงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แผนที่เดินเรือสำหรับการเดินเรือใต้น้ำ การเดินเรือเพื่อการสันทนาการ การควบคุมการเดินเรือของเรือเล็กในเขตท่าเรือ การพิมพ์และการควบคุมคุณภาพการพิมพ์แผนที่ เครื่องหมายทางเรือ และเทคโนโลยีในการสำรวจขอบฝั่งด้วยระบบ Laser scanner ของกรมอุทกศาสตร์สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ ก.ค.๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์