http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

    กรมอุทกศาสตร์ จัดการสัมมนาจัดทำแผนงานด้านอุทกศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี และ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของ อศ. รองรับยุทธศาสตร์ ทร. ๒๐ ปี ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม