http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

   น.อ.สมาน ได้รายรัมย์ รอง ผอ.กวก.อศ. ร่วมเสวนาในการสัมมนาทางวิชาการด้านความมั่นคงทางทะเล ในหัวข้อเรื่อง "การเตรียมการรองรับพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล" จัดโดยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ ยศ.ทร. ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ม.ค.๖๒ ณ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท & สปา จ.นครนายก