http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

   เมื่อ ๒๙ ส.ค.๖๒ พล.ร.ท.วินัย มณีพฤกษ์ จก.อศ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนให้กับข้าราชการสังกัด อศ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑๗ นาย โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ อศ. เข้าร่วมพิธี ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคาร บก.อศ. บางนา กรุงเทพฯ