http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

   เมื่อ ๘ ต.ค.๖๑ พล.ร.ท.วินัย มณีพฤกษ์ จก.อศ. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอุทกศาสตร์ขั้นมูลฐาน ประจำปี งป.๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์การอบรม เพื่อให้ความรู้ขั้นพื้นฐานสำหรับข้าราชการสายวิทยาการ อศ. ที่บรรจุใหม่ ระหว่างวันที่ ๘ ต.ค. - ๒๐ พ.ย.๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ อศ. บก.อศ. บางนา กรุงเทพฯ