http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

   เมื่อ ๗ พ.ย.๖๑ กอต.อศ. จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนการทำป้ายและตกแต่งลูกโป่ง สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวีประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ กม.๕ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย