http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

   เมื่อ ๒๗ พ.ย.๖๑ พล.ร.ต.จักรกฤช มะลิขาว ผอ.ศสด.อศ. ผู้แทน อศ. เป็นประธานการประชุมหารือกับผู้แทนหน่วยยามฝั่งประเทศญี่ปุ่นในหัวข้อเรื่องข่าวสารความปลอดภัยเพื่อการเดินเรือ ในฐานะที่ประเทศญี่ปุ่นเป็น NAVAREA XI Coordinator ณ ห้องประชุม อศ.๑ ผลการหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประธานฯ ได้นำผู้แทนหน่วยยามฝั่งประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมหอประวัติอุทกศาสตร์ในโอกาสนี้ด้วย