http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

   เมื่อ ๓๐ ต.ค.๖๒ พล.ร.ท.ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ให้การต้อนรับ พล.ต.ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร และคณะฯ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแผนที่บกและแผนที่เดินเรือให้มีความต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกัน โดยมี พล.ร.ต.กตัญญู ศรีตังนันท์ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นผู้แทนกรมอุทกศาสตร์ และ พล.ต.ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร และคณะฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม อศ.๒ อาคาร บก.อศ. บางนา กรุงเทพฯ