http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

         เมื่อ ๑๑ พ.ย.๖๒ พล.ร.ท.ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ
ข้าราชการ อศ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ๒ อาคาร บก.อศ. บางนา กรุงเทพฯ