http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

        พลเรือโท ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ และ นาวาเอก ธนกร นาจารย์ ผู้อำนวยการกองสำรวจแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย - เมียนมา (ฝ่ายไทย) โดยมี นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อ ๒๘ ม.ค.๖๓