http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

               เมื่อ ๒๕ ก.พ.๖๓ พล.ร.ท.ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ จก.อศ. เป็นประธานเปิดการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับกำลังพล อศ. ณ ห้องอเนกประสงค์ บก.อศ. บางนา