http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

       พลเรือโท ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เมื่อ ๑๑ มี.ค.๖๓ ณ ห้องรับรอง ๒ บก.อศ. บางนา