http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

       พลเรือโท ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และทุนการศึกษาให้แก่ข้าราชการ อศ. เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อ ๙ เม.ย.๖๓ ณ ลานอเนกประสงค์ อศ. บางนา