http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

       พลเรือโท ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องบวงสรวงสังเวย และวางพวงมาลัยข้อพระกร เนื่องในงานวันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันอังคาร ที่๑๙ พ.ค.๖๓ เพื่ออุทิศถวายเป็น พระกุศล แด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ข้าราชการ ร่วมพิธี ณ กองบัญชาการกรมอุทกศาสตร์ บางนา กรุงเทพฯ