วิสัยทัศน์ กรมอุทกศาสตร ์“จะเป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง ในการสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพเรือ ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ”