ตำราสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน (อัตรา พ.จ.อ.) ประจำปี งป.๖๔
ตำแหน่ง จนท.เทคนิคเครื่องมืออุทกศาสตร์ กบพ.อศ. (อัตรา พ.จ.อ./อศ.)
ตำราวิชาชีพ
ชื่อตำรา
ผู้แต่ง
วัน / เดือน / ปี ที่จัดพิมพ์
DOWNLOAD
   ๑. กฎกระทรวง กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓ ส.ค.๖๐
ดาวน์โหลด
   ๒.กฎกระทรวง กําหนดกรณีการจัด ซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 2
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐ พ.ย.๖๑
ดาวน์โหลด
   ๓. กฏกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิ์อุทธรณ์ไม่ได้
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓ ส.ค.๖๐
ดาวน์โหลด
   ๔. กฏกระทรวง กำหนดให้ หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓ ส.ค.๖๐
ดาวน์โหลด
   ๕. กฏกระทรวง กําหนดกรณีการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐ ม.ค.๖๑
ดาวน์โหลด
   ๖.กฏกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินที่ไม่ต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือ พ.ศ.2560
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐ ม.ค.๖๑
ดาวน์โหลด
   ๗. กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓ ส.ค.๖๐
ดาวน์โหลด
   ๘.กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓ ส.ค.๖๐
ดาวน์โหลด
   ๙. กฏกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ราชกิจจานุเบกษา
๘ ธ.ค.๖๓
ดาวน์โหลด
   ๑๐.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติ
๒๔ ก.พ.๖๐
ดาวน์โหลด
   ๑๑. วิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
กรมบัญชีกลาง
๑๘ ก.พ.๖๔
ดาวน์โหลด
   ๑๒. ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการบริหารพัสดุ ปี พ.ศ.2562
กองทัพเรือ
๕ ส.ค.๖๒
ดาวน์โหลด
   ๑๓.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลัง
๒๓ ส.ค.๖๐
ดาวน์โหลด
ตำราวิชาอุทกศาสตร์ทั่วไป
   ๑.
-
-
-
   ๒.
-
-
-
   ๓.
-
-
-
ตำราวิชาภาษาอังกฤษ
   ๑.
-
-
-
   ๒.
-
-
-
   ๓.
-
-
-
ตำแหน่ง ช่างกล ร.ล.พฤหัสบดี มรส.มวอ. (อัตรา พ.จ.อ./กร.)
ตำราวิชาชีพ
ชื่อตำรา
ผู้แต่ง
วัน / เดือน / ปี ที่จัดพิมพ์
DOWNLOAD
   ๑.
-
-
-
   ๒.
-
-
-
   ๓.
-
-
-
ตำราวิชาอุทกศาสตร์ทั่วไป
   ๑.
-
-
-
   ๒.
-
-
-
   ๓.
-
-
-
ตำราวิชาภาษาอังกฤษ
   ๑.
-
-
-
   ๒.
-
-
-
   ๓.
-
-
-