ตำราสอบเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. สายวิทยาการ อศ. ประจำปี งป.๖๔
ตำแหน่ง หน.คลังพัสดุ กบพ.อศ. (อัตรา น.ท./อศ.)
ตำราวิชาชีพ
ชื่อตำรา
ผู้แต่ง
วัน / เดือน / ปี ที่จัดพิมพ์
DOWNLOAD
   ๑. ระบบการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของ ทร. (Inventory and Asset Control System : IAS)
มติที่ประชุม อชป. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
๒๗ ธ.ค.๕๙
ดาวน์โหลด
   ๒. คู่มือการบริหารจัดการสินทรัพย์กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๐
สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
๓๐ ก.ย.๖๐
ดาวน์โหลด
   ๓. คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สปช.ทร.
๒๑ ม.ค.๖๒
ดาวน์โหลด
   ๔. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔ ก.พ.๖๐
ดาวน์โหลด
   ๕. ระบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการบริหารพัสดุ
พ.ศ.๒๕๖๒
กองทัพเรือ
๕ ส.ค.๖๒
ดาวน์โหลด
   ๖. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓ ส.ค.๖๐
ดาวน์โหลด
   ๗. คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
กรมบัญชีกลาง
ม.ค.๖๒
ดาวน์โหลด
ตำราวิชาอุทกศาสตร์ทั่วไป
   ๑. เกณฑ์ PMQA 2562
-
-
-
   ๒. เอกสารสัมมนาการควบคุมภายใน วันที่ ๘ ธ.ค.๖๐
-
-
-
   ๓. นโยบาย ผบ.ทร. 2564
-
-
-
   ๔. บรรยายประเด็นความเสี่ยง โดย น.อ.เกียรติศักดิ์ จีนอ่ำ
-
-
-
   ๕. รายงานประจำปี 2563
-
-
-
   ๖. รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ 4.0 (หมวดP)
-
-
-
   ๗. หนังสือ100 ปี กรมอุทกศาสตร์
-
-
-
   ๘. อทร.8302 การพิจารณาฝ่ายอำนวยการ
-
-
-
ตำราวิชาภาษาอังกฤษ
   ๑.
-
-
-
   ๒.
-
-
-
   ๓.
-
-
-
ตำแหน่ง นายทหารตรวจอากาศแผนกตรวจอากาศและสถิติ กอต.ศภอ.อศ. (อัตรา น.ต./อ.)
ตำราวิชาชีพ
ชื่อตำรา
ผู้แต่ง
วัน / เดือน / ปี ที่จัดพิมพ์
DOWNLOAD
   ๑.
-
-
-
   ๒.
-
-
-
   ๓.
-
-
-
ตำราวิชาอุทกศาสตร์ทั่วไป
   ๑. เกณฑ์ PMQA 2562
-
-
-
   ๒. เอกสารสัมมนาการควบคุมภายใน วันที่ ๘ ธ.ค.๖๐
-
-
-
   ๓. นโยบาย ผบ.ทร. 2564
-
-
-
   ๔. บรรยายประเด็นความเสี่ยง โดย น.อ.เกียรติศักดิ์ จีนอ่ำ
-
-
-
   ๕. รายงานประจำปี 2563
-
-
-
   ๖. รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ 4.0 (หมวดP)
-
-
-
   ๗. หนังสือ100 ปี กรมอุทกศาสตร์
-
-
-
   ๘. อทร.8302 การพิจารณาฝ่ายอำนวยการ
-
-
-
ตำราวิชาภาษาอังกฤษ
   ๑.
-
-
-
   ๒.
-
-
-
   ๓.
-
-
-